ಬೆಂಬಲಿತ ದೇಶದ ಕೋಡ್ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗಾಗಿ ಡೇಟಾ ನಿರ್ವಹಣೆ

Fillet Origins ISO 3166 ನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಕೋಡ್ ಮಾನದಂಡಗಳ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದಾಗ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯಿರಿ.


ದೇಶದ ಕೋಡ್‌ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೀರಿ?

ಪ್ರಸ್ತುತ, Fillet Origins ISO 3166 ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.


ISO 3166 ನ ಹಳೆಯ ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಂದ ನಾನು ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಬಹುದೇ?

ಪ್ರಸ್ತುತ, Fillet Origins ISO 3166 ನ ಕೆಳಗಿನ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ:

ISO 3166-1:2020


ISO 3166 ನ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದಾಗ ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಡೇಟಾಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

ನೀವು ಇನ್‌ಪುಟ್ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲದ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಿಮ್ಮ Fillet ಡೇಟಾದ ಭಾಗವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂಲದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇನ್‌ಪುಟ್ ಮಾಡಲು ನೀವು Fillet ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ, ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ISO 3166 ನ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದಾಗ, ಹೊಸ ISO ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ನಮೂದಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಡೇಟಾಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಬೆಂಬಲಿತ ISO ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ಮೂಲದ ದೇಶವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಾವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ISO 3166 ನ ವಿವಿಧ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ನಮೂದಿಸಿದ ಡೇಟಾದ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕಾಗಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನವು ISO 3166 ಗಾಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಇತಿಹಾಸವಾಗಿದೆ:

  • ISO 3166 ಮೊದಲು 1974 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು, ನಂತರದ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು 1981, 1988 ಮತ್ತು 1993 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು.
  • 1997 ರಲ್ಲಿ, ISO 3166 ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ: 3166-1, 3166-2, ಮತ್ತು 3166-3.
  • ISO 3166-1 ಮೊದಲು 1997 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು, ನಂತರದ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು 2006 ಮತ್ತು 2013 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು.

ದೇಶದ ಕೋಡ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಹುದೇ?

ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.