ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ

ನೀವು ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸದಸ್ಯರಾಗಬಹುದು.

ನೀವು ನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರೂ ಆಗಿದ್ದೀರಿ.

ನೀವು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಬಹುದು.


ನೀವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರೆ

ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡಲು, ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.

ವೆಬ್

 1. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ.
 2. ಪರದೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಟೂಲ್‌ಬಾರ್‌ನಲ್ಲಿ, ಈ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ: ಖಾತೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿ
 3. ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿ.
 4. ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.

iOS ಮತ್ತು iPadOS

 1. ಇನ್ನಷ್ಟು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಈ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ: ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
 2. ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.

ಸೂಚನೆ: ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಗುರುತು (✓) ಅನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೈನ್ ಇನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರ್ಥ.

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್

 1. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನ ಮುಖಪುಟ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ: ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
 2. ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.

ಸೂಚನೆ: ಮುಖಪುಟ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ, ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೈನ್ ಇನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರ್ಥ.


ನೀವು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರೆ

ನೀವು ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಸೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡಲು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.

ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡಲು, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.

ವೆಬ್

 1. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ.
 2. ಪರದೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಟೂಲ್‌ಬಾರ್‌ನಲ್ಲಿ, ಈ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ: ಖಾತೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿ
 3. ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿ.
 4. ನೀವು ಸೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.

iOS ಮತ್ತು iPadOS

 1. ಇನ್ನಷ್ಟು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಈ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ: ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
 2. ನೀವು ಸೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.

ಸೂಚನೆ: ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಗುರುತು (✓) ಅನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರ್ಥ. ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ಚೆಕ್ ಗುರುತು (✓) ಅನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ನೀವು ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರ್ಥ.

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್

 1. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನ ಮುಖಪುಟ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ: ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
 2. ನೀವು ಸೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.

ಸೂಚನೆ: ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ, ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೈನ್ ಇನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರ್ಥ. ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೈನ್ ಇನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರ್ಥ.