Check

ମୂଲ୍ୟ

ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ଆକାରର ଆକାର ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏକ ଯୋଜନା ଚୟନ କରନ୍ତୁ |

ଯେକ time ଣସି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ |

ତତକ୍ଷଣାତ୍ ପ୍ରବେଶ ପାଆନ୍ତୁ |

ମୁଦ୍ରା ଚୟନ କରନ୍ତୁ |

ବିଲିଂ ଚକ୍ର ଚୟନ କରନ୍ତୁ |

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ

$9.99/ ମାସ

  • 1 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପିତ |
  • ସମସ୍ତ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରବେଶ |
  • ଯେକ any ଣସି ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |
  •  
ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା

ଦଳ

$19.99/ ମାସ

  • 1 ସ୍ଥାନରେ ଏକାଧିକ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପିତ |
  • ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରବେଶ |
  • ଅସୀମିତ ଦଳ ସଦସ୍ୟ |
  • ଡାଟା ଆକ୍ସେସ୍ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ |
ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା

ଯୋଜନାଗୁଡିକ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ |

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦଳ
ସମସ୍ତ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରବେଶ |
IOS, ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଏବଂ ୱେବ୍ ଆପ୍ସରେ ଉପଲବ୍ଧ |
ଅସୀମିତ ଦଳ ସଦସ୍ୟ |
ସଦସ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଯୋଡନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅପସାରଣ କରନ୍ତୁ |
ପୁରା ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଅଂଶୀଦାର ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ |