ஆரிஜின்ஸ் தரவுக்கான நிறை மற்றும் தொகுதி விருப்பங்கள்

Fillet Origins நிறை மற்றும் வால்யூம் காட்சி விருப்பங்களுக்கு இடையேயான வித்தியாசத்தை அறியவும்.


விருப்பங்களைப் பார்க்கவும்

மாஸ் அல்லது வால்யூம் யூனிட்களைப் பயன்படுத்தி மூலத் தரவைப் பார்க்கலாம்.

தரவைப் பார்ப்பதற்கான இயல்புநிலை அமைப்பு நிறை மற்றும் அளவீட்டு அலகு கிராம் ("g") ஆகும்.

"தொகுதி" விருப்பம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால், அளவீட்டு அலகு மில்லிலிட்டர்கள் (mL) ஆகும்.

வெவ்வேறு முறைகளில் ஆரிஜின்ஸ் தரவைப் பார்க்க, மாஸ் ஆப்ஷன் மற்றும் வால்யூம் ஆப்ஷனுக்கு இடையே மாறவும்.

வெவ்வேறு தரவு நுண்ணறிவுகளை ஒப்பிடுவதற்கும் வேறுபடுத்துவதற்கும் இது பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

குறிப்பு: தொடர்புடைய பொருட்களுக்கு நீங்கள் ஏற்கனவே அவ்வாறு செய்யவில்லை என்றால், நீங்கள் மாற்றத்தை அல்லது அடர்த்தியை அமைக்க வேண்டியிருக்கும். மேலும் அறிக


மாஸ் மற்றும் வால்யூம் அடிப்படையில் தரவு தோற்றம்

நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் பார்வை விருப்பத்தைப் பொறுத்து தோற்றம் தரவு வித்தியாசமாக காட்டப்படும்.

வெகுஜன விருப்பம்

ஆரிஜின்ஸ் தாவலில் உள்ள எல்லாத் தரவும் மூலத் தொகையின் அளவுக்கேற்ப ஒழுங்கமைக்கப்படும்.

அட்டவணை வரிசைகள், அதிக அளவு மூலத் தொகையிலிருந்து குறைந்த அளவு வரை, இறங்கு வரிசையில் வரிசைப்படுத்தப்படும்.

தொகுதி விருப்பம்

ஆரிஜின்ஸ் தாவலில் உள்ள எல்லா தரவும் மூல அளவின் அளவுகளுக்கு ஏற்ப ஒழுங்கமைக்கப்படும்.

அட்டவணை வரிசைகள் இறங்கு வரிசையில் வரிசைப்படுத்தப்படும், அதிக அளவு மூல அளவிலிருந்து குறைந்த அளவு வரை.