மூலப்பொருளுக்கு ஒரு நாட்டை அமைக்கவும்

ISO 3166-1:2020 இல் வரையறுக்கப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வமாக ஒதுக்கப்பட்ட நாட்டுக் குறியீடுகளின் பட்டியலிலிருந்து ஒரு நாட்டைத் தேர்ந்தெடுப்பது பற்றி அறிக.


பிறப்பிடமான நாடு

நீங்கள் ஒரு மூலப்பொருளுக்கு ஒரு நாட்டை மட்டுமே உள்ளிட முடியும் (அடிப்படை பொருள்).

இந்த செயல்பாடு Fillet இணைய பயன்பாட்டில் மட்டுமே கிடைக்கும்.

Fillet இணைய பயன்பாட்டில், நாடுகளின் பட்டியல் ஒவ்வொரு நாட்டிற்கும் பின்வரும் தகவலை வழங்குகிறது:

 1. நாட்டின் பெயர்

  இது Fillet ISO 3166 இலிருந்து அதிகாரப்பூர்வ ஆங்கிலப் பெயரின் மொழிபெயர்ப்பாகும்.

 2. நாட்டின் பெயர் (அதிகாரப்பூர்வ)

  இது ISO 3166 இன் அதிகாரப்பூர்வ ஆங்கிலப் பெயர்.

 3. ஆல்பா-2 குறியீடு

  இது ISO 3166 இலிருந்து அதிகாரப்பூர்வ இரண்டு-எழுத்து நாட்டுக் குறியீடாகும்.

 4. எண் குறியீடு

  இது ISO 3166 இன் அதிகாரப்பூர்வ மூன்று இலக்க எண் நாட்டுக் குறியீடு ஆகும்.

பயன்படுத்தப்படும் மொழியைப் பொறுத்து ஒரு நாட்டின் பெயர் மாறுகிறது. Fillet இணையப் பயன்பாடு உங்கள் வசதிக்காக மொழிபெயர்க்கப்பட்ட பெயரை வழங்குகிறது. உதாரணமாக, ஒரு நாட்டை அதன் ஆங்கிலப் பெயர் அல்லது அதன் நாட்டின் குறியீட்டின் அடிப்படையில் தேர்ந்தெடுப்பது உங்களுக்கு கடினமாக இருக்கலாம்.

Fillet இணைய பயன்பாட்டில் ISO 3166 உடன் சரியான பொருத்தங்களுக்கு, எண் குறியீடு, alpha-2 குறியீடு அல்லது அதிகாரப்பூர்வ ஆங்கில நாட்டின் பெயரைப் பார்க்கவும்.