#

Inwentar dolandyryşy

Stoksadda bar bolan esasy mukdarda maddalara serediň. Dürli ýerlerde dindarlaryň umumy mukdaryna tomaşa ediň.

IOS, Android we Webde bar.

How it works

Bir Stocka näçe gezek alanyňyzda, gitmek üçin inwentaryňyza täze makwada goşup bilersiňiz. Bir düzümiň ştuny skanirläp ýa-da adyny skanirläp bilersiňiz. Bu düzüm, soňra programmanyň dowamynda elýeterlidir.

Çalt aksiýa

Ingredientler bir wagtyň özünde birnäçe ýerlerde köp ýerlerde sarp edilende inwentar-y işlediň. Her ýerde galan mukdarda maddalaryň galyndy mukdaryny görüň.

IOS-da bar

How it works

Resept edeniňizde, şol reseptde ulanylýan maddalary görkezmek üçin inwentaryňyzy täzeläp bilersiňiz. Bu siziň inwentar maglumatlaryňyzy täze saklaýar.

Satyn almak buýruklaryny iberiň

Goşundylary satyn almak üçin üpjün edijileriňize sargyt iberiň. Şol bir wagtyň özünde birnäçe üpjün edijilere birnäçe sargyt iberip bilersiňiz. Üpjün edijiler sargytlaryňyzy tassyklaýarka habarnamalary alyň.

IOS, Android we Webde bar.

How it works

Üpjün edijileriňize sargyt ibereniňizde, Fillet ulanmasa-da, sargyt ýagdaýyňyzy onlaýn ýagdaýda tassyklap bilerler. Häzirki sargytlaryňyzyň ýagdaýyny görüp bilersiňiz. Sargyt taryhyňyzyň sanawyny hem görüp bilersiňiz.

A photo of food preparation.