#

Suratlar

Save photos for recipes, menu items, and ingredients.Create reference photos as guides to preparation techniques, plating, packaging, and more. Aýyrgylýan otagyňyzda gözläniňizde, salgylanma üçin düzümiň düzümini görüň.

Io we Android-de bar.

How it works

Suratyňyzy döredeniňizde, ähli enjamlaryňyza girizmek. Toparyň ähli enjamlaryna sinhip berýär. Bir topar meýilnamaňyz bar, toparlaýyn agzalardan saklanmaga ygtyýar berýärler.

Ähli maddalaryň sanawy

Menýu elementi ýa-da reseptde bar bolan ähli maddalary görüň Çalyşmak ýa-da üýtgeşiklikleri görkezmek üçin reseptiň maddalaryny görüň.

Io we Android-de bar.

How it works

Menýu elementleriňize soňky gözden geçireniňizde, aýrylmaly aýratyn maddalar üçin serişde bilersiňiz. Bu aýratyn işişler üçin önümleri dizaýnanyňyzda aýratyn peýdalydyr.

Girdejilere garşy çykdajylar

Has köp girdeji almak üçin has gowy bahalary kesgitläň. Fillet awtomatiki usulda komponentleriň bahasyna esaslanýar. Her bir komponentiň önümçilik bahasyna näçe goşýandygyny görüň. Zähmetiň bahasy bilen azyk bahasy üçin girdeji gazanmak. Recuwaşsyz çykdajylary gaýtadan hasaplamak üçin menýu elementiniň komponentlerini üýtgediň.

IOS, Android we Webde bar.

How it works

Önüme üýtgeşmeler girizeniňizde, ýalňyş, ýalňyşlygy derrew girdejiler bilen derrew gaýtadan ulanýar. Menýu elementi ýa-da menýu elementindäki resullar ýa-da maddalaryň öz içine alýan maddalary, Fillet täzelenmelerini şu üýtgeşmeleri bolan menýu elementlerine üýtgetseňiz.

A photo of food preparation.