An image of a chef wearing an apron.
An image of a chef wearing an apron.

เริ่ม

บัญชี Fillet

เรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งค่าภาษา สกุลเงิน และภูมิภาคในแอปพลิเคชัน Fillet เรียนรู้วิธีสำรองและซิงค์ข้อมูล Fillet ของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติม

การเรียกเก็บเงินและการสมัครรับ

จัดการข้อมูลการชำระเงินของคุณ หากระบบปฏิเสธวิธีการชำระเงินของคุณ ให้เพิ่มวิธีการชำระเงินใหม่หรืออัปเดต ข้อมูล การชำระเงินของคุณ หรือยกเลิก การสมัครรับ

ดำเนินการต่อ

รองรับการใช้งาน Fillet

เรียนรู้วิธีใช้คุณสมบัติและบริการในแอปพลิเคชัน Fillet : iOS และ iPadOS, Android และเว็บ

เรียนรู้เพิ่มเติม

การสนับสนุนด้านเทคนิคระดับพรีเมียม

เรียนรู้เกี่ยวกับบริการสนับสนุนด้านเทคนิคระดับพรีเมียมสำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ และการนำไปใช้งาน Fillet

เรียนรู้เพิ่มเติม
A photo of food preparation.