Vytiskněte nebo uložte položky nabídky

Svá základní data Fillet si můžete vytisknout pro sebe nebo je sdílet s ostatními.


Uložte položku nabídky a vytiskněte ji

Web
  1. Na kartě Nabídka vyberte položku nabídky.
  2. Click the Actions button.
  3. Select "Export". Menu item will be downloaded as a CSV file.
  4. Vytiskněte nebo uložte soubor CSV.

Uložte položku nabídky jako PDF a poté vytiskněte

Web
  1. Na kartě Nabídka vyberte položku nabídky.
  2. Click the Actions button.
  3. Select "Export".
  4. Select "Print".
  5. Uložit PDF
  6. Vytiskněte nebo uložte soubor PDF.