In hoặc lưu Giá thành phần

Bạn có thể in dữ liệu Fillet cốt lõi cho chính mình hoặc để chia sẻ với người khác.


Tổng quan

mạng
  1. Go to the Vendors tab.
  2. Click the Actions button
  3. Select "Export".
  4. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.