In hoặc lưu Công thức

Bạn có thể in dữ liệu Fillet cốt lõi cho chính mình hoặc để chia sẻ với người khác.


Lưu công thức, sau đó in

mạng
 1. Trong tab Công thức, hãy chọn một công thức.
 2. Click the Actions button.
 3. Select "Export". Công thức sẽ được xuất thành tệp CSV.
 4. In hoặc lưu tệp CSV.

Lưu Công thức dưới dạng PDF, sau đó in

mạng
 1. Trong tab Công thức, hãy chọn một công thức.
 2. Click the Actions button.
 3. Select "Print".
 4. Lưu PDF
 5. In hoặc lưu tệp PDF.

Gửi Công thức qua thư, sau đó in

iOS và iPadOS
 1. Trong tab Công thức, hãy chọn một công thức.
 2. Nhấn và chọn Công thức gửi thư.
 3. Sao chép và dán dữ liệu từ email này vào ứng dụng bảng tính như Excel, Numbers hoặc Google Trang tính. Sau đó, bạn có thể thực hiện thêm công việc với dữ liệu đó.