In hoặc lưu các Mục Menu

Bạn có thể in dữ liệu Fillet cốt lõi cho chính mình hoặc để chia sẻ với người khác.


Lưu một Mục Menu, sau đó in

mạng
  1. Trong tab Menu, chọn một mục menu.
  2. Click the Actions button.
  3. Select "Export". Menu item will be downloaded as a CSV file.
  4. In hoặc lưu tệp CSV.

Lưu một Mục Menu dưới dạng PDF, sau đó in

mạng
  1. Trong tab Menu, chọn một mục menu.
  2. Click the Actions button.
  3. Select "Export".
  4. Select "Print".
  5. Lưu PDF
  6. In hoặc lưu tệp PDF.