Giới thiệu về cơ sở dữ liệu Fillet

Tìm hiểu về cơ sở dữ liệu Fillet và cách chúng được quản lý trong ứng dụng Fillet iOS và iPadOS.


Giới thiệu

Dữ liệu ứng dụng cho tài khoản Fillet được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu duy nhất thuộc về tài khoản đó.

Phiên bản mới nhất của ứng dụng Fillet iOS và iPadOS giúp cải thiện khả năng quản lý cơ sở dữ liệu Fillet của bạn.

Bạn có thể xem và quản lý cơ sở dữ liệu trong tab Cơ sở dữ liệu.

The Settings tab of the Fillet iOS application.

Cơ sở dữ liệu từ xa và cục bộ

Cơ sở dữ liệu cục bộ là cơ sở dữ liệu có sẵn trên một thiết bị cụ thể.
Tương tự, dữ liệu cục bộ là dữ liệu được lưu trữ cục bộ trên một thiết bị cụ thể.

Cơ sở dữ liệu từ xa là cơ sở dữ liệu có sẵn trên máy chủ.
Dữ liệu từ xa là dữ liệu được lưu trữ từ xa trên máy chủ.

Dữ liệu cục bộ khả dụng ngoại tuyến vì nó được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu cục bộ trên thiết bị.
Điều này có nghĩa là bạn không cần kết nối Internet để làm việc với cơ sở dữ liệu cục bộ.

Nếu bạn có dữ liệu cục bộ chưa được đồng bộ hóa (“dữ liệu chưa được đồng bộ hóa”), điều đó có nghĩa là dữ liệu này chưa được tải lên máy chủ. Do đó, nó không được sao lưu và không thể truy cập được trên các thiết bị khác.

Dữ liệu từ xa là dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu từ xa trên máy chủ.
Dữ liệu từ xa được sao lưu và có sẵn để tải xuống mọi thiết bị.

Bạn có thể tải xuống dữ liệu từ xa bất cứ lúc nào bằng cách đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu đó. Bạn cũng có thể làm việc với cơ sở dữ liệu từ xa bằng ứng dụng web Fillet .

Mẹo:

Ứng dụng Fillet iOS hiển thị cho bạn đề xuất đồng bộ hóa nếu bạn có dữ liệu chưa được sao lưu vào máy chủ. Đây là lời khuyên bạn nên đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu đó kịp thời

Tìm hiểu thêm về đồng bộ dữ liệu trong ứng dụng Fillet iOS và iPadOS

Khi bạn đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu cục bộ, mọi dữ liệu cục bộ chưa được đồng bộ hóa sẽ được tải lên máy chủ và trở thành một phần của cơ sở dữ liệu từ xa. Đồng thời, mọi dữ liệu từ xa chưa được đồng bộ hóa sẽ được tải xuống thiết bị. Sau khi đồng bộ hóa hoàn tất, cơ sở dữ liệu cục bộ đó sẽ chứa dữ liệu từ xa được tải xuống từ máy chủ.


Cơ sở dữ liệu Individuāls và tổ chức

Có hai loại tài khoản Fillet : Individuāls và Teams. Theo đó, có hai loại cơ sở dữ liệu: cá nhân và tổ chức (Fillet Teams).

Cơ sở dữ liệu Individuāls chỉ có thể được truy cập bởi chủ sở hữu tài khoản cá nhân bằng cách sử dụng thông tin xác thực cá nhân của họ, tức là Fillet ID và mật khẩu duy nhất của họ.

Cơ sở dữ liệu của tổ chức có thể được truy cập bởi bất kỳ thành viên nào của Nhóm Fillet . Mỗi thành viên trong nhóm sử dụng Fillet ID và mật khẩu duy nhất của họ để “đăng nhập” (xác thực), sau đó truy cập cơ sở dữ liệu của tổ chức.
Nếu một thành viên trong nhóm đã bị xóa khỏi tổ chức thì họ sẽ không thể truy cập cơ sở dữ liệu của tổ chức đó nữa.

Tìm hiểu thêm về Teams Fillet

Một hoặc nhiều cơ sở dữ liệu

Một thiết bị có thể lưu trữ một hoặc nhiều cơ sở dữ liệu cục bộ. Đây có thể là cơ sở dữ liệu cá nhân hoặc cơ sở dữ liệu tổ chức (Fillet Teams).

Tuy nhiên, chỉ có một cơ sở dữ liệu có thể được mở tại bất kỳ thời điểm nào, đó là cơ sở dữ liệu “Hiện đang mở”. Điều này có nghĩa là cơ sở dữ liệu đã chọn hiện đang mở và đang được sử dụng trên thiết bị cụ thể. Tất cả dữ liệu và thay đổi đang được lưu vào cơ sở dữ liệu này.

Bạn có thể chọn và mở cơ sở dữ liệu khác bất cứ lúc nào. Bạn có thể chọn cơ sở dữ liệu từ danh sách cơ sở dữ liệu “Có sẵn trên thiết bị này”. Hoặc bạn có thể đồng bộ hóa để tải xuống cơ sở dữ liệu từ xa từ máy chủ.