d="M9.5 13a1.5 1.5 0 1 1-3 0 1.5 1.5 0 0 1 3 0zm0-5a1.5 1.5 0 1 1-3 0 1.5 1.5 0 0 1 3 0zm0-5a1.5 1.5 0 1 1-3 0 1.5 1.5 0 0 1 3 0z"/>

Tab cài đặt trong ứng dụng Fillet iOS và iPadOS

Tìm hiểu cách thiết lập và quản lý cài đặt ứng dụng cho thiết bị của bạn.


Giới thiệu

Đối với ứng dụng Fillet iOS và iPadOS, tab Cài đặt chứa các cài đặt ứng dụng áp dụng cho thiết bị cụ thể.

Nếu bạn sử dụng ứng dụng Fillet iOS trên nhiều thiết bị, mỗi thiết bị có thể có các cài đặt khác nhau. Ví dụ: iPhone của bạn có thể sử dụng thông tin xác thực mặc định khác với iPad của bạn.

#

Quản lý cài đặt ứng dụng

Tab Cài đặt bao gồm 4 phần:

  • Tổng quan Chọn mục này để xem cài đặt hiện tại cho thiết bị này.
  • Thông tin xác thực Chọn mục này để “đăng nhập” vào tài khoản Fillet trên thiết bị này.
  • Cơ sở dữ liệu Chọn mục này để mở và sử dụng cơ sở dữ liệu thuộc tài khoản Fillet .
  • Hồ sơ doanh nghiệp Chọn mục này để quản lý chi tiết doanh nghiệp được sử dụng cho các tính năng như Đơn hàng
    Tìm hiểu thêm về đặt hàng từ nhà cung cấp

Mở tab Cài đặt

Để mở tab Cài đặt, hãy chọn tab Thêm.

Đây là mục tab cuối cùng trong thanh tab ở cuối màn hình.

#