Tab Cơ sở dữ liệu trong ứng dụng Fillet iOS và iPadOS

Tìm hiểu cách thiết lập và quản lý cơ sở dữ liệu Fillet trên thiết bị của bạn.


Giới thiệu

Trong tab Cơ sở dữ liệu, bạn có thể đồng bộ hóa dữ liệu của mình và quản lý cơ sở dữ liệu trên một thiết bị cụ thể.

Để tải xuống cơ sở dữ liệu từ máy chủ, hãy chọn cơ sở dữ liệu đó trong quá trình đồng bộ hóa.

Tìm hiểu thêm về đồng bộ dữ liệu trong ứng dụng Fillet iOS và iPadOS
#

Làm việc với nhiều cơ sở dữ liệu

Khi bạn sử dụng Fillet, bạn chỉ có thể sử dụng một cơ sở dữ liệu. Ví dụ: người dùng chỉ có thể có một tài khoản cá nhân, do đó cơ sở dữ liệu cá nhân đó là cơ sở dữ liệu duy nhất họ sẽ sử dụng. Tương tự, người dùng Fillet Teams chỉ có thể là thành viên nhóm của một tổ chức, do đó cơ sở dữ liệu của tổ chức đó là cơ sở dữ liệu duy nhất mà họ sẽ sử dụng.

Tuy nhiên, bạn có thể làm việc với nhiều cơ sở dữ liệu Fillet . Ví dụ: người dùng Fillet Teams có thể là thành viên nhóm của nhiều tổ chức, vì vậy họ sẽ sử dụng cơ sở dữ liệu khác nhau cho từng tổ chức mà họ là thành viên. Trong một số trường hợp hiếm hoi, một người dùng có thể có nhiều tài khoản cá nhân nên họ sẽ sử dụng các cơ sở dữ liệu riêng lẻ khác nhau.


metadata

Siêu dữ liệu là thông tin về cơ sở dữ liệu đã chọn:

 • Tên cơ sở dữ liệu
  Đối với tài khoản cá nhân, đây là Fillet ID của bạn. Đối với tài khoản nhóm, đây là tên của tổ chức.
 • Kiểu tài khoản
  Đây sẽ là một trong hai loại tài khoản, “Individuāls” hoặc “Tổ chức”.
 • Số sê-ri cơ sở dữ liệu
  Đây là mã định danh duy nhất cho cơ sở dữ liệu này. Máy chủ sử dụng mã định danh này để xác thực, chẳng hạn như trong quá trình đồng bộ hóa dữ liệu.
 • Số sê-ri tổ chức
  Đây là mã định danh duy nhất cho tổ chức, tức là tài khoản Nhóm. Nó không áp dụng cho tài khoản Individuāls hoặc cơ sở dữ liệu.
 • Chứng chỉ
  Đây là Fillet ID được sử dụng trong quá trình đồng bộ hóa dữ liệu gần đây nhất.
 • Đồng bộ hóa lần cuối
  Đây là ngày và giờ của lần đồng bộ hóa dữ liệu gần đây nhất. Nếu cơ sở dữ liệu chưa bao giờ được đồng bộ hóa, nó sẽ hiển thị "Không bao giờ".

Cơ sở dữ liệu "Hiện đang mở"

Hiện đang mở” đề cập đến cơ sở dữ liệu hiện đang mở và đang được sử dụng trên thiết bị cụ thể. Tất cả dữ liệu và thay đổi đang được lưu vào cơ sở dữ liệu này.

Bạn có thể thay đổi cơ sở dữ liệu hiện đang mở bất cứ lúc nào.

Bạn có thể mở cơ sở dữ liệu khác theo hai cách:

 • Chọn cơ sở dữ liệu từ danh sách, “Có sẵn trên thiết bị này”
 • Đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu từ xa, sau đó mở nó.

Cơ sở dữ liệu "Có sẵn trên thiết bị này"

Cơ sở dữ liệu được lưu trên một thiết bị cụ thể được gọi là “Có sẵn trên thiết bị này”. Chọn một trong những cơ sở dữ liệu này để mở nó. Điều này làm cho nó trở thành cơ sở dữ liệu “Hiện đang mở”. Bạn cũng có thể chọn cơ sở dữ liệu để xem siêu dữ liệu của nó.

Đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu để cung cấp nó trên thiết bị. Sau khi đồng bộ hóa hoàn tất, cơ sở dữ liệu từ xa sẽ được tải xuống thiết bị và cơ sở dữ liệu cục bộ sẽ được tạo. Điều này có nghĩa là bạn có thể sử dụng cơ sở dữ liệu cục bộ ngoại tuyến và đồng bộ hóa các thay đổi của mình sau này.