Tab hồ sơ doanh nghiệp trong ứng dụng Fillet iOS và iPadOS

Tìm hiểu cách thiết lập và cập nhật Hồ sơ doanh nghiệp của bạn.


Giới thiệu

Tab hồ sơ doanh nghiệp chứa chi tiết doanh nghiệp cho cơ sở dữ liệu hiện đang mở.

Nếu bạn mở cơ sở dữ liệu khác, tab Hồ sơ doanh nghiệp sẽ hiển thị chi tiết doanh nghiệp cho cơ sở dữ liệu đó.

Để mở tab Hồ sơ doanh nghiệp, hãy chọn tab Cài đặt.

#

Cập nhật thông tin doanh nghiệp của bạn

Luôn cập nhật thông tin doanh nghiệp của bạn: chọn “Chỉnh sửa” để thực hiện thay đổi.

Ghi chú: Bạn cần có kết nối Internet để xem và thực hiện các thay đổi đối với Hồ sơ doanh nghiệp.
#

Sau khi lưu thay đổi thành công, bạn sẽ thấy tab Hồ sơ doanh nghiệp được cập nhật.

Nếu nó không được cập nhật thì đã xảy ra sự cố khi lưu các thay đổi của bạn. Bạn nên kiểm tra kết nối internet rồi thử lại.

#