Giới thiệu về dữ liệu giá nhập khẩu

Nhập dữ liệu giá là một công cụ giúp bạn nhập số lượng lớn dữ liệu giá một cách nhanh chóng.

Nhập dữ liệu vào tệp mẫu và chuẩn bị nhập.

Quy trình nhập khẩu bao gồm các bước sau:

  • Tải xuống tệp mẫu
  • Nhập dữ liệu vào tệp mẫu
  • Tải lên tệp đã hoàn thành và bắt đầu quá trình nhập

Để truy cập công cụ Nhập dữ liệu giá, hãy đăng nhập vào tài khoản Fillet của bạn trên web.

Đăng nhập

Tải xuống tệp mẫu

Tệp mẫu là một bảng tính trống ở định dạng CSV.

Sau khi bạn tải xuống tệp mẫu, hãy mở tệp đó và nhập dữ liệu của bạn bằng ứng dụng bảng tính ưa thích của bạn, chẳng hạn như Numbers, Excel hoặc Google Trang tính.

Mẹo:Nếu cần nhập giá cho một số nhà cung cấp, bạn có thể tải xuống các bản sao bổ sung của tệp mẫu. Sau đó, bạn có thể sử dụng một tệp mẫu riêng cho từng nhà cung cấp của mình.


Nhập dữ liệu vào tệp mẫu

Trong quá trình nhập, bạn phải chọn một trong các tùy chọn sau:

  • Chọn một nhà cung cấp hiện có hoặc
  • Tạo một nhà cung cấp mới.

Nếu bạn chọn một nhà cung cấp hiện có, dữ liệu giá đã nhập sẽ được thêm vào nhà cung cấp đó.

Nếu bạn chọn tạo nhà cung cấp mới, dữ liệu giá đã nhập sẽ được thêm vào nhà cung cấp mới được tạo đó.

Trước khi nhập bất kỳ dữ liệu nào vào tệp mẫu, hãy nghĩ đến nhà cung cấp có giá mà bạn định nhập.


Tải lên tệp đã hoàn thành và bắt đầu quá trình nhập

Trước khi bạn tải lên một tệp hoàn chỉnh, hãy kiểm tra xem những điều sau có chính xác không:

Tệp ở định dạng CSV. Nếu không, hãy sử dụng ứng dụng bảng tính ưa thích của bạn để xuất tệp ở định dạng CSV. Quá trình nhập dữ liệu chỉ chấp nhận tệp ở định dạng CSV. Dữ liệu trong mỗi cột là loại giá trị chính xác.


A photo of food preparation.