Xóa tất cả giá cho nhà cung cấp đã chọn

Khi bạn chọn “Nhập dữ liệu giá cho nhà cung cấp hiện tại”, bạn cũng có thể xóa tất cả giá cho nhà cung cấp đã chọn.

Có một tùy chọn để xóa tất cả giá cho một nhà cung cấp hiện có. Tùy chọn này khả dụng khi bạn tải tệp lên và chuẩn bị bắt đầu quá trình nhập.

Trước khi bạn bắt đầu quá trình nhập, hãy kiểm tra xem bạn đã đồng bộ hóa tất cả các thiết bị mà bạn sử dụng ứng dụng di động Fillet chưa. Nếu không, dữ liệu của bạn có thể đã lỗi thời.

Ý nghĩa của hành động này

Nhà cung cấp hiện tại:Đây là nhà cung cấp đã tồn tại trong dữ liệu Fillet của bạn.

Tất cả giá cho nhà cung cấp đó:Đây là những mức giá đã được đồng bộ hóa với Fillet.

Ghi chú:Nếu bạn không thấy nhà cung cấp mà bạn muốn sử dụng, hãy kiểm tra xem bạn đã đồng bộ hóa dữ liệu của mình trong ứng dụng di động Fillet và tất cả các thiết bị của bạn chưa.


Kết quả của việc chọn tùy chọn này

Tùy chọn này sẽ được áp dụng trong quá trình nhập. Fillet sẽ xóa tất cả giá của nhà cung cấp đó rồi nhập dữ liệu từ tệp mà bạn đã tải lên.

Kết quả của tùy chọn này như sau:

  • Tất cả giá hiện có từ nhà cung cấp đã chọn sẽ bị xóa.
  • Giá mới cho nhà cung cấp đã chọn sẽ được nhập.
  • Tên của nhà cung cấp đã chọn sẽ không thay đổi.

Ảnh hưởng đến thành phần

Nếu một thành phần có giá từ một số nhà cung cấp:
  • Trong quá trình nhập, Fillet sẽ chỉ xóa giá hoặc giá từ nhà cung cấp đã chọn.
  • Giá từ các nhà cung cấp khác sẽ không bị ảnh hưởng.

Nếu một thành phần chỉ có một nhà cung cấp, đó là nhà cung cấp đã chọn:

Trong quá trình nhập, thành phần đó sẽ bị xóa.


Khi nào nên sử dụng tùy chọn này

Hãy thận trọng khi chọn tùy chọn này vì không thể hoàn tác hành động này.

Sử dụng tùy chọn này nếu bạn chắc chắn muốn xóa tất cả giá khỏi nhà cung cấp đã chọn.

Nếu không, bạn có thể xem lại dữ liệu của mình sau khi nhập xong và chọn giá mà bạn muốn xóa.


A photo of food preparation.