Lớp

Xem chuỗi quan hệ từ cấp thấp nhất (thành phần) đến cấp cao nhất (đối tượng được chọn).

Thiết lập và bắt đầu

hướng dẫn

Giới thiệu về Layers

Tìm hiểu cấu trúc cơ bản của Layers và cách nó áp dụng cho các thành phần và đối tượng khác nhau.

Tìm hiểu thêm

Layers cho công thức nấu ăn

Tìm hiểu về dữ liệu Layers cho công thức nấu ăn và thành phần công thức.

Tìm hiểu thêm

Layers cho các mục menu

Tìm hiểu về dữ liệu Layers cho các mục menu và thành phần mục menu.

Tìm hiểu thêm

Mối quan hệ đơn giản so với phức tạp

Tìm hiểu cách các lớp khác nhau tùy thuộc vào mối quan hệ thành phần đơn giản và phức tạp.

Tìm hiểu thêm
A photo of food preparation.