đội Fillet

Chia sẻ dữ liệu trong một tổ chức, quản lý các thành viên trong nhóm, v.v.

Thiết lập và bắt đầu

Bắt đầu

Giới thiệu về Đội Fillet

Tìm hiểu về Nhóm và cách thiết lập tài khoản Tổ chức của bạn.

Tìm hiểu thêm

Đăng nhập vào một tổ chức

Xem tất cả các Tổ chức mà bạn là thành viên và chọn một Tổ chức để đăng nhập.

Tìm hiểu thêm

Quản lý các thành viên trong nhóm

Thêm hoặc xóa thành viên nhóm khỏi Tổ chức

Tìm hiểu thêm

Chuyển dữ liệu đến một Tổ chức

Chuyển dữ liệu đến Tổ chức của bạn từ tài khoản Fillet cá nhân

Tìm hiểu thêm
A photo of food preparation.