An image of a chef wearing an apron.
An image of a chef wearing an apron.

Fillet ID

Fillet ID của bạn là tài khoản bạn sử dụng để truy cập các dịch vụ Fillet trên tất cả các nền tảng: iOS và iPadOS, Android và web.

Đây là tài khoản của bạn cho mọi thứ Fillet.


Tài khoản

Sao lưu & Đồng bộ hóa Giới thiệu

Khi bạn đăng ký Fillet ID của mình, tất cả các ứng dụng Fillet sẽ tự động sao lưu và đồng bộ hóa dữ liệu Fillet của bạn.

Tìm hiểu thêm

Xác minh địa chỉ email Fillet ID

Xác minh địa chỉ email mà bạn muốn sử dụng làm Fillet ID của mình.

Tìm hiểu thêm

Quản lý và sử dụng Fillet ID của bạn

Xác minh địa chỉ email mà bạn muốn sử dụng làm Fillet ID của mình.

Tìm hiểu thêm

Đăng nhập vào một tổ chức

Xem tất cả các Tổ chức mà bạn là thành viên và chọn một Tổ chức để đăng nhập.

Tìm hiểu thêm

Ứng dụng Fillet

Tìm hiểu về cài đặt ngôn ngữ, tiền tệ và khu vực trong các ứng dụng Fillet . Tìm hiểu cách sao lưu và đồng bộ hóa dữ liệu Fillet của bạn.

Sao lưu & Đồng bộ hóa Ứng dụng Fillet

Truy cập dữ liệu của bạn từ mọi thiết bị iOS hoặc Android hoặc bất kỳ trình duyệt web nào.

Tìm hiểu thêm

Tiền tệ

Đặt đơn vị tiền tệ của bạn trong iOS, iPadOS, Android và ứng dụng web

Tìm hiểu thêm

Ngôn ngữ

Đặt ngôn ngữ của bạn trong ứng dụng iOS, iPadOS và Android cũng như ứng dụng web.
Tìm hiểu thêm